Garantni rokovi | Green Deal Skip to main content
x

Garantni rokovi

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, garancijom se smatra svaka izjava, kojom se daje obećanje u vezi sa proizvodom i pravno je obavezujuća, pod uslovima koji su navedeni u izjavi, kao i prilikom oglašavanja tog proizvoda. Uz svaki kupljeni proizvod potrošač dobija overen garantni list. Dužina i uslovi garancije zavise isključivo od ovlašćenog uvoznika (servisa). Garantni list je validan od dana overe potpisom i pečatom garantnog lista, računa ili otpremnice. Preporučujemo da se potrošač dobro upozna sa uslovima garancije koje pruža proizvođač i sa uslovima i načinima servisiranja kod ovlašćenih servisa. 


Garantni list može biti u pisanom ili elektronskom obliku i sadrži sve podatke iz garancije. Garancija se odnosi isključivo na ispravnost proizvoda, ali ne i na njihovu funkcionalnost ili kompatibilnost sa drugim proizvodima, jer se podrazumeva da je potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvodi zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Podsećamo da svako nepravilno i nestručno rukovanje, nepropisno održavanje, korišćenje neodgovarajućeg potrošnog materijala i intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa znače gubitak garancije.
Takođe, potrošaču se preporučuje da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je koristi pri svakoj vrsti transporta i u slučaju eventualne reklamacije. 


GreenDeal d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana kao i marke.


GreenDeal odgovoran je za nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, koji se odnosi na fizička lica i maloprodaju, i u slučaju nesaobraznosti robe obezbediće servisiranje o svom trošku.


Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.
Garancija važi uz originalni račun i garancijom su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku kao posledica greške u materijalu i/ili izradi.
Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine tj. datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom.
Za proizvode uz koje se isporučuje garantni list, datum kupovine (koji odgovara datumu na računu) unosi se u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Davalac garancije (izdavač garantnog lista), u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.
U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.


Kupac gubi pravo na garanciju, odnosno pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje u slučaju:

 

  • neadekvatnog rukovanja proizvodom
  • upotrebe prekomerne
  • nepravilnog korišćenja proizvoda, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu 
  • ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, održavanje i čuvanje
  • ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravke od strane neovlašćenih lica
  • normalnog trošenja i habanja alata nastalog kod dugotrajne pravilne upotrebe.